คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.(ม.11
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34
30201-2001การบัญชั้นกลาง 1 2-2-34
30201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34
30201-2005การบัญชีชั้นสูง1 2-2-34
30201-2101ระบบบัญชี 3-0-33
30201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30200-0006การบัญชีบริษัทจำกัด 2-2-34
 รวม  21-16-28 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
 น.ส.ภัสรา เกื้อกูล
433 
‹---------------------------- 30201-2001 ----------------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹---------------------------- 30201-2005 ----------------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
436 
‹---------------------------- 30201-2102 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
415 
‹---------------------------- 30201-2003 ----------------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹---------------------------- 30200-0006 ----------------------------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
431 
‹------------------ 30201-2101 ------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
323 
‹--------- 30000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
323 
 น.ส.สุกานดา
331 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล