คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชอ.(ม.6).21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 2-3-35
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2005การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2112อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2-3-35
30105-8501โครงงาน 4-0-44
30105-9006ระบบโทรศัพท์ 2-3-35
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  16-20-22 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30105-2001 ---------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
‹------------------------------------- 30105-2112 -------------------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30105-2005 -------------------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30105-2006 ------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
‹--------- 30105-2006 ---------›
 นายพิทยา รักษาพล
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-8501 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
‹------------------------------------- 30105-9006 -------------------------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30105-2001 ------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
‹------------------------------------- 30105-2004 -------------------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล