คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.(ม.6).21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2(*4) 2-3-35
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า (*4) 3-0-33
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30104-8001ฝึกงาน(*4) 0-6-46
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  7-14-13 21
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-8001 ----------------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
 นายบัณฑิต
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30104-2202 ---------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-2208 -------------------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------------------------- 30104-2201 -------------------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล