คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.(ม11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4) 3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30104-1002วงจรไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า 2-3-35
30104-0003เครื่องกลไฟฟ้าและการควบคุม 1-6-37
 รวม  16-19-22 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-2004 ------------------›
 นายเพียร ประทุม
‹--------- 30104-2004 ---------›
 นายเพียร ประทุม
331 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-0003 ------------------›
 นายเพียร ประทุม
‹--------- 30104-0003 ---------›
 นายเพียร ประทุม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 30104-0003 ---------›
 นายเพียร ประทุม
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-0002 ------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
321 
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-1002 ------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
‹--------- 30104-1002 ---------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
‹--------- 30104-0002 ---------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล