คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชก.(ม.6).21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37
30102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม(*4) 2-2-34
30000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อดิจิทัล 0-2-12
30102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 0-6-26
30102-8501โครงงาน 4-0-44
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  14-25-23 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30102-2004 ------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
333 
‹--------- 30000-1205 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
413 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30102-2005 ------------------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
‹--------- 30102-2005 ---------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
‹------------------ 30102-9003 ------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30102-9003 ------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
425 
 นายเกรียงไกร
 นายถิรวัฒน์
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-2004 ----------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
321 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹--------- 30100-0116 ---------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-2007 ----------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
‹---------------------------- 30102-8501 ----------------------------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล