คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.(ม.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4) 3-0-33
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1602การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-22
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-37
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
 รวม  18-21-25 39
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-2001 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
424 
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
‹--------- 30102-2002 ---------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30100-0004 ---------›
 นายชาญชัย ลำงาม
321 
‹--------- 30000-1602 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
‹--------- 30100-0007 ---------›
 นายยศกร บุญยัง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30000-1304 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
‹------------------ 30102-2002 ------------------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
‹--------- 30100-0007 ---------›
 นายยศกร บุญยัง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ
‹------------------ 30102-2001 ------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล