คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ปวส. ม.6
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.(ม.6).21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
30101-2007งานทดลองเครื่องกล 2-2-34
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (*4) 2-3-35
30101-2111กลศาสตร์ยานยนต์ 3-0-33
30101-8501โครงงาน 4-0-44
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  25-11-29 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2101 ----------------------------›
 นายสุขสันต์ เคนสิน
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2003 ------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
‹---------------------------- 30101-8501 ----------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2111 ------------------›
 นายฉัตรชัย สมอทอง
425 
 นายเกรียงไกร
 น.ส.กนกวรรณ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
424 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2007 ----------------------------›
 นายทินกร พาหา
‹------------------ 30100-0104 ------------------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
 นายสุขสันต์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล