คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สธด.ทวิ.21
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
สาขางาน ธุรกิจดิจิทัล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-33
30000-1308วิทยาศาตร์งานธุรกิจและบริการ 2-2-34
30000-1408คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34
30204-2005การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-2-34
30204-2006การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30204-2103การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ 2-2-34
30204-2102สื่อสร้างสรรค์ธุรกิจดิจิทัล 2-2-34
30204-8501โครงงาน(*4) 4-0-44
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  22-16-29 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 30204-2005 ----------------------------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
321 
 นายสุรเกียรติ
325 
‹---------------------------- 30000-1308 ----------------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
 น.ส.ภัสรา เกื้อกูล
411 
‹---------------------------- 30204-2103 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 30204-8501 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
331 
 น.ส.ขวัญกมล
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 30204-2006 ----------------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
331 
‹--------- 30000-1208 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 30204-2102 ----------------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
325 
‹------------------ 30000-1408 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
321 
 นายสุรเกียรติ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล