คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สบช.ทวิ.12
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1208ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30000-1408คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 3-0-33
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34
30201-2002การบัญชีชั้นกลาง 2 2-2-34
30201-2004การบัญชีต้นทุน 2 2-2-34
30201-2006การบัญชีชั้นสูง 2 2-2-34
30201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34
30201-8501โครงงาน 4-0-44
 รวม  23-12-29 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹---------------------------- 30201-2002 ----------------------------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
436 
‹---------------------------- 30201-2102 ----------------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹------------------ 30000-1408 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
434 
‹---------------------------- 30201-8501 ----------------------------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
‹---------------------------- 30201-2006 ----------------------------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
323 
 น.ส.สุกานดา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 30000-1101 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
321 
‹--------- 30000-1610 ---------›
 นายสุรเกียรติ อัจฉฤกษ์
426 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
 น.ส.ภัสรา เกื้อกูล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹------------------ 30000-1208 ------------------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
415 
‹---------------------------- 30201-2004 ----------------------------›
 น.ส.สงกา ศรีอ่อน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล