คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(*4) 3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30104-1003วงจรไฟฟ้า 2 2-3-35
30104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2005การส่งและจ่ายไฟฟ้า 3-0-33
30104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30104-8501โครงงาน 4-0-44
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  22-13-26 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
331 
‹------------------ 30000-1206 ------------------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
‹------------------------------------- 30104-2006 -------------------------------------›
 นายบัณฑิต บุญสว่าง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-2003 ------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
‹--------- 30104-2003 ---------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30104-1003 ------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
‹--------- 30104-1003 ---------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
325 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
322 
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30104-8501 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
‹------------------ 30104-2005 ------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล