คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชก.ทวิ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1602การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-22
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
30102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 2-3-35
30102-8501โครงงาน 4-0-44
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  22-14-27 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
336 
‹---------------------------- 30000-1304 ----------------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
423 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30102-8501 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
334 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
322 
‹--------- 30000-1602 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30102-2005 ------------------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
‹------------------------------------- 30102-2101 -------------------------------------›
 นายองอาจ ดรคำ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30102-2005 ---------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
425 
 นายเกรียงไกร
412 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล