คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชก.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม(*4) 2-2-34
30102-5101งานเครื่องมือกล 1(*4) 0-7-37
30102-5102งานเครื่องมือกล 2(*4) 0-7-37
30102-8002ฝึกงาน 1(*4) 0-6-22
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  5-24-14 25
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30102-8002 ---------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
‹------------------ 30102-2007 ------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายจักรกฤษณ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-0116 ------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30102-5102 ---------›
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ
‹--------- 30102-5101 ---------›
 นายชาญชัย ลำงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล