คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.ทวิ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง 2-2-34
30101-2007งานทดลองเครื่องกล 2-2-34
30101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1 (*4) 0-7-37
30101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2 (*4) 0-7-37
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (*4) 2-3-35
30101-2110งานซ่อมเครื่องยนต์แก็สโซลีนและดีเซล 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  8-26-18 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30101-5101 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹--------- 30101-5102 ---------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹---------------------------- 30101-2110 ----------------------------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
 นายสมพงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2005 ----------------------------›
 นายฉัตรชัย สมอทอง
 น.ส.กนกวรรณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30101-2101 ------------------›
 นายสมพงษ์ สืบเสนาะ
‹--------- 30101-2007 ---------›
 นายทินกร พาหา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสมพงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 30101-2007 ---------›
 นายทินกร พาหา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล