คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ทค.ทวิ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายสุนันต์ สุขเจริญ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส 1-3-24
20128-2007โปรแกรมยูทิลิตี 1-2-23
20128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20128-2012พิ้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-2106โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20128-8501โครงงาน 1-3-44
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  9-25-20 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-8501 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2106 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
332 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายวชิระ สีทน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2012 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
 นายสุรเกียรติ
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
 นายครูเทคนิคคอม1 1
334 
 นางชุติมณฑน์
323 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2004 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹------------------ 20128-2009 ------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล