คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชก.ทวิ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
20102-2006กลศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
20102-2010อบชุบโลหะ 1-3-24
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
20102-8501โครงงาน 1-3-44
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  14-22-24 36
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
 นายเกรียงไกร บุญครุฑ
414 
 นายณัฐภาส
412 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.รจนา วงศ์จันทร์
‹---------------------------- 20102-2010 ----------------------------›
 นายไพศาล สุขอนันต์ภศา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹--------- 20102-2005 ---------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2111 ----------------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
‹--------- 20102-2006 ---------›
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
‹---------------------------- 20102-8501 ----------------------------›
 นายองอาจ ดรคำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล