คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ทวิภาคี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.ทวิ.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20102-5101ปฏฺิบัติงานเครื่่องมือกล 1 *-*-32
20102-5102ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 2 *-*-32
20102-5103ปฏฺิบัติงานเครื่องมือกล 3(*4) *-*-32
20102-8001ฝึกงาน *-*-44
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  0-4-14 14
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-8001 ---------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-5102 ---------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-5103 ---------›
 น.ส.สุวิมล เวียงคำ
332 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 นายวชิระ สีทน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-5101 ---------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
‹--------- 20102-8001 ---------›
 นายก่อเกียรติ ผิวอ่อน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล