คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม คธ.21
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 0-2-12
20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2-0-22
20204-2107การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 2-2-34
20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูล 2-2-34
20204-2103โปรแกรมตารางงาน 2-2-34
20204-2111โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 2-2-34
20204-2101อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ 1-2-23
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  12-16-19 28
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
411 
‹---------------------------- 20204-2105 ----------------------------›
 น.ส.สุปราณี บุญสืบ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
433 
‹--------- 20000-1404 ---------›
 น.ส.อำไพ อะวะโห
331 
‹--------- 20000-1210 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 20204-2103 ----------------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹---------------------------- 20204-2107 ----------------------------›
 น.ส.อัญชนา มานะบุตร
‹------------------ 20000-1303 ------------------›
 นางระเบียบ ลำงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹------------------ 20204-2101 ------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
413 
‹---------------------------- 20204-2111 ----------------------------›
 น.ส.วนิดา พันน้อย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล