คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม บช.22
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา การบัญชี
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1210ภาษาอังกฤษสำหรับงานธุรกิจ 0-2-12
20000-1103ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20201-2107การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2-2-34
20201-2106การประยุกต์โปรแกรมจัดตารางงานเพื่องานบัญชี 1-4-35
20201-2104การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย 2-2-34
20203-2007งานสารบรรณ 1-2-23
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20203-2107การพัฒนาบุคลิกภาพ 1-2-23
 รวม  9-16-17 25
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹---------------------------- 20201-2107 ----------------------------›
 นางสุภาวดี ทวีแสง
321 
 นายสุรเกียรติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹--------- 20000-1103 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
426 
‹--------- 20203-2107 ---------›
 น.ส.ภัสรา เกื้อกูล
426 
 น.ส.ภัสรา
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹--------- 20201-2106 ---------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
331 
‹--------- 20000-1210 ---------›
 น.ส.ขวัญกมล เครือคำ
434 
‹------------------ 20203-2007 ------------------›
 นางสุภาพร ถิรบุตร
414 
 นายณัฐภาส
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
436 
‹------------------ 20201-2106 ------------------›
 นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
414 
 นายณัฐภาส
414 
‹------------------ 20201-2104 ------------------›
 นายณัฐภาส โพธะจันทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล