คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1105การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20128-2012พิ้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-2104เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-2108โปรแกรมสำนักงาน 1-2-23
20128-2113การใช้งานโปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20128-2115ระบบเสียงและระบบภาพในงานคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
 รวม  11-24-20 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹--------- 20000-1105 ---------›
 น.ส.สุกานดา การัตน์
324 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹---------------------------- 20128-2104 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2115 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายสุนันต์ สุขเจริญ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
 นายครูเทคนิคคอม1 1
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2113 ------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
 นายสุนันต์
‹---------------------------- 20128-2012 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2009 ------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
 นายสุนันต์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล