คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ยธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
20121-2102งานปูน 0-6-26
20121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
 รวม  12-23-20 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2102 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
324 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹---------------------------- 20121-2102 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.ชนาธิบ เหล่าดี
‹---------------------------- 20121-2001 ----------------------------›
 นายภาสกร วงศ์จันทร์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2006 ----------------------------›
 นายอนุชา เฮืองศรี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
334 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย
‹--------- 20121-1005 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2004 ----------------------------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹--------- 20121-2010 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
‹--------- 20121-2115 ---------›
 นายศุภชัย อ่อนสิงห์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล