คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชอ.22
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
20105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20105-2113โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 1-3-24
20105-2118การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น 2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  12-23-20 35
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20105-2116 ---------›
 นายวีระกุล มาเหลา
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายศักดา ยืนยิ่ง
‹---------------------------- 20105-2118 ----------------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20105-2105 ----------------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
425 
 นายเกรียงไกร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายวิษณุ แรกเรียง
325 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20105-2011 ------------------›
 นายวีระกุล มาเหลา
‹--------- 20105-2011 ---------›
 นายวีระกุล มาเหลา
‹---------------------------- 20105-2107 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ กมะณีย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹---------------------------- 20105-2113 ----------------------------›
 นายพิทยา รักษาพล
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล