คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชฟ.31
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายเพียร ประทุม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า 1-3-24
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
20104-2109เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
20104-2110งานซ่อมเครื่องไฟฟ้า 1-3-24
20104-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลังเบื้องต้น 1-3-24
20104-2108โปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า 1-3-24
20104-8501โครงงาน 4-0-44
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  10-28-19 38
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20104-2106 ------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
‹---------------------------- 20104-2106 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
332 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายวชิระ สีทน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20104-2109 ------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
‹---------------------------- 20104-2109 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2108 ----------------------------›
 นายเพียร ประทุม
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-8501 ----------------------------›
 นายวัชระ แก้วพรหม
‹---------------------------- 20104-2105 ----------------------------›
 นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20104-2103 ----------------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
‹---------------------------- 20104-2110 ----------------------------›
 นายภัทรชัย ยุตกิจ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล