คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชก.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1220ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล2 1-3-24
20102-2103ผลิตฃิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล3 2-6-48
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล 0-6-26
20102-2105ลับคมเครื่องมีดตัด 1-3-24
20102-2111อุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 1-3-24
20000-1503ทักษะชีวิตและสังคม 2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ2 0-2-02
 รวม  7-27-16 34
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2101 ----------------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
333 
‹--------- 20000-1503 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2111 ----------------------------›
 นายถิรวัฒน์ โสมมา
‹---------------------------- 20102-2103 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2103 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹--------- 20000-1209 ---------›
 นายศิริวัฒน์ ทวีแสง
‹---------------------------- 20102-2104 ----------------------------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2105 ----------------------------›
 นายจักรกฤษณ์ พันธ์ดี
333 
‹--------- 20000-1220 ---------›
 น.ส.มัลลิกา ศรีสุนนท์
‹--------- 20102-2104 ---------›
 นายธวัชชัย พวงมะลัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล