คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2565
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชย.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษานายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37
20101-2109งานปรับแต่งเครื่องยนต์ 1-6-37
20101-2103งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น 1-3-24
20101-2106งานบำรุงรักษารถยนต์ 1-3-24
20101-2110งานประดับยนต์ 1-3-24
20101-2107คณิตศาสตร์ช่างยนต์ 2-0-22
20101-8501โครงงาน 4-0-44
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  12-25-20 37
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เวลา08.20-09.2009.20-10.2010.20-11.2011.20-12.2012.20-13.2013.20-14.2014.20-15.2015.20-16.2016.20-17.2017.20-18.2018.20-19.2019.20-20.20
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2104 ----------------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
‹------------------ 20101-2104 ------------------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2109 ----------------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹---------------------------- 20101-2110 ----------------------------›
 นายอุทัย นิตยรัตน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2106 ----------------------------›
 นายปัทวี ศรีอภัย
425 
 นายเกรียงไกร
โฮมรูม
กิจกรรม
กิจกรรม
PLC(เฉพาะครู)
PLC(เฉพาะครู)
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2103 ----------------------------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
‹--------- 20101-2107 ---------›
 น.ส.กนกวรรณ หอมหวล
‹--------- 20101-8501 ---------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 นายวชิระ สีทน
‹------------------ 20101-2109 ------------------›
 นายวีระยุทธ คำวัน
‹--------- 20101-8501 ---------›
 นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ..................................................
(นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ..................................................
(นายโควิน เดชพันธ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ..................................................
(นายแปลก ภีระคำ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล